Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Claessen Organisatie en Dienstverlening BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Claessen Organisatie en Dienstverlening BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken of te kopiëren. Het intellectueel eigendom berust bij Claessen Organisatie en Dienstverlening BV.

Geen garantie op juistheid

U kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Claessen Organisatie en Dienstverlening BV streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Claessen Organisatie en Dienstverlening BV aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Claessen Organisatie en Dienstverlening BV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Claessen Organisatie en Dienstverlening BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde informatie en prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Claessen Organisatie en Dienstverlening BV te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Claessen Organisatie en Dienstverlening BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Vragen

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze disclaimer? Stuur een bericht naar: info@claessen-od.nl.